Нели Кирилова

Нели Кирилова

Управител офиси гр.Хасково и гр.Димитровград

2018-07-02

Управител офис гр.Хасково

Инструктор 1во ниво

Сертификат

2018-07-05

2018-08-15

Инструктор 2ро ниво

Сертификат

Инструктор 3то ниво

Сертификат

2018-11-08

2018-11-10

Управител гр.Димитровград